زنان افغان شایسته ثنا

written by

انسانها قبل از اینکه مرد یا زن باشند انسانند وانسانها کلا دارای فکر عقل احساسات استعداد قدرت تصمیم گیری وسرشاراز توانایی ودارای بسیاری از خصوصیات دیگرند که این خصوصیات در هردو قشر زن ومرد وجود دارد وهیچوقت یکی از ان دیگری کمتر نیست اما تفاوتهایی در هر دوی انها وجود دارد که این تفاوتها باعث میشود انها همدیگر را جذب کنند مثلا مانند دو چارج+ و- که همدیگر را جذب میکنند.

خیلی جالب است واین یک حکمت الهی است واگر ما به دقت ببینیم میبینیم که خداوند چقد باظرافت و با نظم ودلیل مستحکمی همه چیز را افریده است.زن و مرد هردو نیمه ی همدیگرند و کم وکاستی هایی که احساس میکنند میتوانند در وجود دیگری پیدا کنند.انها هیچوقت به تنهایی کامل نیستند و زن مکمله مرد و مرد هم مکمله زن میباشد اما تفاوتهایی بین زن ومرد وجود دارد تفاوتهایی که باید باشد مثلا مرد دوربین و زن نسبت به مرد نزدیکبین تر است مثلا زنها ظریفتر از مردها هستند مثلا احساسات انها مغیراست مثلا نوع انتخاب و…اینها تفاوتهایی اند که بین زنان ومردان وجود دارد واینها فقط تفاوت اند و نام این تفاوتها را نقص نمیتوانیم بگذاریم اگر هم نقص باشد باز هم هر دو قشر مرد و زن

You have got a great idea it is a book that you’re writing it’s research that was unique or some mad idea. So you think you’ve got a fantastic idea but then you realize that the costs of locating an essay writing service to get it done may be prohibitive. Well then do not panic! There are essay help still lots of choices. You can obviously find a great deal of information online and be sure that you get the best offer possible and at the ideal price.

از ان برخوردارند.در این تفاوتها به واضحی مشاهده میشود که خصوصیاتی که مردها ندارند زنها دارا هستند واغلب خصوصیاتی که زنها دارند مردها کمتر از ان بهرمندند به همین دلیل میگوییم که زنان و مردان مکمله همدیگرند وبدون همدیگر ناقص میباشند پس به همدیگراحتیاج دارند وتنها با همکاری وباهم بودن وکمک به هم میتوانند در یک خانواده دریک اجتماع و در یک دنیا به هدف وخواسته های رضایت بخش خود برسند بنابراین زنان و مردان به همکاری همدیگر نیازمندند وهر کدام توانایی ها استعدادها ودرنتیجه خصوصیات خود را دارند.

در این دوره اغلب به خصوصیات وتفاوتهای یک زن با مرد به چشم نقص دیده میشود!واغلب بیشتر به تفاوت زنان از مردان به چشم کمبود در توانایی زنان دیده میشود گرچه اینطور نیست وهر کدام از قشر زن و مرد دارای توانایی مهارتها و در نتیجه خصوصیات منحصر به فرد خود هستند و همه انسانها ازحقوق یکسانی برخوردارند وخداوند همانطور که در دین اسلام فرموده است همه انسانها از

You might also want to do a bit of own exploring to integrate unique sources . Now you’re aware that excellent assistance might be provided by an essay it’s time. Thanks for that explanation. But it appears to be overlooking something. Never think composing is an simple method of life or an simple career. writing help Additionally, it is sensible to be careful of using is and has. Consequently, part of me will admire the writer ready to concentrate single-mindedly on a manuscript. As a consequence of that, and as a consequence of our writers finishing our customers’ orders, every one of them has a ranking. Further essay writers are in a position to manage assignments of the maximum degree of difficulty.

یکتن افریده شده و به حق هیچیک ظلم

Resume writers are utilized. If you’re ready to acquire a resume writer, you may locate one in your own or you can approach them. However, if you employ someone, it is a good idea to get someone who is in writing resumes good, especially in the event that you will use the same restart in more than one company. Should you not have the proper knowledge, writing a resume is not that simple. You professional essay writers might have some things to learn.

نخواهد شد وهمه انها دارای حقوق مساوی اند.
زن افغان